Lørdag den 28. oktober 2023 kl. 14.00:

Spændende fordrag om parforcejagten i Nordsjælland ved Jette Baagøe

Kedelhuset , Fredensvej 12b, Hillerød

(bag biblioteket)

Vi giver en kop kaffe og lidt småkager til.

Når vi går ture i skovene omkring Hillerød, kan vi møde skilte i skoven, der fortæller om det parforcejagtlandskab vi befinder os i. Men hvad var det i grunden, der foregik dengang, og hvorfor er mange af skovvejene snorlige og krydser hinanden i stjerner?


Jo, de lange lige veje eller gennemhugninger i skoven lettede ridtet for kongen og hans følge af udvalgte ryttere og gjorde det nemmere for vogne med tilskuere at komme frem til jagtens vigtigste begivenhed: Kongens aflivning af hjorten.


Chasse à courre er det, vi i Danmark kalder parforcejagt, fortæller Jette Baagøe. D.v.s. en jagt, hvor man til hest og med hunde forfulgte et udvalgt dyr, til det ikke kunne løbe længere. Når hundene holdt det fast ved bid i ører, mule og bagben, aflivede jagtherren, altså kongen eller en fornem gæst, det stakkels dyr med et stik af en lanse eller et kort jagtsværd, en hirschfænger. Selvom hundene holdt hjorten, var den farlig, så det hændte, at jagtper- sonalet holdt fast i geviret eller, at man huggede bagbenenes haser over.


Alligevel skete der ulykker, som da Christian d. 5. i 1698 skulle aflive en hjort i Jægersborg Dyrehave. Han stak den helt korrekt, men først trimlede hjorten med sin bagkrop ned over kongen, som var dårligt gående, hvorefter den fik sparket ham over benet, så alle troede, at det var brækket. Kongen overlevede dog, skønt yderligere invalideret, og deltog også i flere parforcejagter, inden han d den 25. august 1699.


Efter Jettes foredrag udleveres årbogen for 2023 "Kulturhistorier fra by og land" af Lars Bjørn Madsen til medlemmerne. Lars vil også komme forbi for at signere bogen.

Magasindammen i Jægersborg Dyrehave

Magasindammen ved Eremitagen i Jægerborg dyrehave

Krongeatjerne i Gribskov. Parforcejagt

Kongestjernen i Gribskov

Kronhjort i Jægersborg dyrehave
Gribskov. Parforcejagt

Fotografier fra Parforcejagtselskabet

FAHS udflugt til Ringovnen i Nivå 13. maj 2023

Omkring 25 medlemmer af FAHS mødtes til en interessant rundvisning og foredrag om Ringovnen i Nivå. Vi blev vist rundt af en frivillig tilknyttet Teglværksmuseet, som fortalte om hvordan produktionen foregik og de hårde arbejdsvilkår der gjaldt.


I 1858 fik den tyske ingeniør og opfinder Friedrich Hoffmann patent på en ovn til kontinuerlig teglbrænding. Ringovnen på Nivaa Teglværk, der blev taget i brug i 1870, er i dag det eneste bevarede eksemplar af Hoffmann’s berømte cirkelrunde ovne i Danmark. Ovnen var i gang i døgndrift, og der blev produceret op til 20.000 mursten og andre slags tegl om dagen. Teglværket leverede byggematerialer da byggeboomet i 1880’erne var på sit højeste i København og mange andre byer i Danmark og udlandet.


Ringovnen blev taget ud af drift i 1967, og Nivaa Teglværk lukkede i 1981. Ringovnen blev fredet i 1985, og er et enestående industrimonument, der fortæller historien om den teknologiske udvikling og om et næsten forsvundet industrimiljø.


Man havde selv kaffe med, og formanden sørgede for medbragt kage, som vi nød i dejligt solskinsvejr.

Rundt om ringovnen - Foto: Marianne Winther

Ringovnen set lidt fra oven. Foto: Henrik Bachmann

Medbragt kaffe nydes i en af tørreladerne. Foreningen gav brødet. Foto: Marianne Winther

Nivå ringovns smedje. Foto: Henrik Bachmann

Foredrag ved Eva Tønnesen

»De akademiske damer«

Frem til anden halvdel af 1800-tallet var det kun få uddannelser, der stod åbne for kvinder. Flertallet kom tidligt ud at tjene på en gård eller evt. på et gods for at kvalificere sig til at føre en husholdning, stor eller lille. Borgerskabets døtre blev typisk oplært af deres mødre til samme skæbne, nemlig ægteskab. Af andre muligheder var der oplæring som syerske, kokkepige, sygepasser, jordemoder, lærerinde og lignende kvin­ delige sysler, altså uddannelser, der krævede lidt mere end mors vejledning. Men på dette tidspunkt dannedes flere kvindeorganisationer, der krævede ligestilling med mændene.

 

I Svendborg sad en ung skipperdatter, Nielsine Nielsen, og drømte om at få en uddannelse. Familiens ene­ ste søn var omkommet ved et skibsforlis, så hun havde ingen konkurrence fra uddannelseshungrende brødre. Alligevel kostede det kamp at opnå en lille økonomisk støtte fra faderen, da hun som 18-årig ytrede ønske om at få en uddannelse som lærerinde. Det lykkedes for hende, og hun underviste nu i et par år i begyndelsen af 1870'erne. Men snart blev hendes interesse for at videreuddanne sig til læge vakt. Det blev igen op ad bakke, men det lykkedes både at få en studentereksa­ men og at gennemføre medicinstudiet på Københavns Universitet. Men da hun siden ville videreuddanne sig til gynækolog, måtte hun søge til udlandet.


I Roskilde fik en sagførerdatter samme lyster til en videregående uddannelse et par år senere, nemlig Anna Hude. Hun var til gengæld i skarp konkurrence med tre sønner, der alle skulle have en akademisk uddannelse. Anna fik også kæmpet sig frem til at måtte tage en uddannelse som lærerinde. Men hun brød sig ikke om at undervise. Måske har hun hørt om de to første kvindelige studenter i 1879. I hvert fald blev det hende mål. Men inden hun nåede så vidt, blev hun udsat for en voldtægt. Alligevel lykkedes det hende at kæmpe sig tilbage på sporet, og i 1893 blev hun den første kvindelige dr.phil.

 

Men et var uddannelse, noget andet var at opnå embeder inden for det offentlige. Det kostede atter hård kamp og mange ydmygelser at opnå samme rettigheder som mænd, bl.a. med hensyn til løn, pension, avancement og andre goder på arbejdsmarkedet. De første institutioner, der åbnede op for ansættelse af kvinder, var Rigsarkivet og Statistisk Bureau, forgængeren for Danmarks Statistik. Faktisk er det lykkedes mig at finde en pioner fra Nordsjælland, nemlig Meta Hansen, der i 1893 blev første kvindelige cand.polit., men siden var 25 år om at opnå rimelige ansættelsesvilkår, da hun endelig blev udnævnt til fuldmægtig efter en lovæn­dring i 1921.

Anna Sophie von der Hude 1858-1934

Nielsine Nielsen

Foredrag den 19.11.2022 kl. 14

Kedelhuset, Fredensvej 12B, Hillerød

Helsingør Almindelige Hospital eksisterede fra 1541-1941 foredrag ved

Torben Bill-Jessen og Lone Hvass

 

Karmeliteordenen byggede og grundlagde ”Vor Frue Kloster”, med kirke og 8 hektar velplejet havejord. Et fornemt byggeri, med en pragtfuld kirke og en kapitelsal, antagelig opført af en af middelalderens store billedhuggere og arkitekter Adam van Dürren. Det er forståeligt nok den historie - munkenes byggeri og deres virke - som i dag løber af med sejren. Men mens karmeliterordenen, byens yngste tiggermunkeorden, kun fik en kortere levetid i byen på bare hundrede år, fik det efterfølgende Almindelige Hospital eller Helliggejsthus ikke mindre end firehundrede års levetid og virke for byens fattigdomsforsorg og latinskole. De ældste af Hospitalets velbevarede regnskaberne fra 1575 – 1654 som findes i Rigsarkivet er transskriberet og de fortæller et væld af dagligdagens historier. Hospitalets rammer var enestående - et af nordens bedst bevarede klosteranlæg- indenfor hvilket, der udspandt sig en stor del af Helsingørs socialhistorie blandt byens fattige og syge borgere

Koneloftet i Karmelitterklosteret i Helsingør

Foto: Museerne i Helsingør

Teglværkshistorien i Nordsjælland.

Foredrag af Jørgen Berthelsen, Teglværksmuseet, Nivaa

Lørdag den 8. oktober 2022

Foredrag om teglværkshistorien i Nordsjælland

 

Teglværksdriften kom til Nordsjælland i 1160-erne, hvor både Søborg Slot og Esrum Kloster tog den revolutionerende teknologi i brug. I de næste århundreder var det kun konger og Kirken, der var aftagere af teglprodukterne. Men midt i 1800-tallet skete en eksplosiv vækst i antallet af små teglværker, hvoraf nogle blev store produktionsteglværker, mens andre måtte lukke, da den revolutionerende ringovn blev indført i 1860-erne og frem.


Foredraget vil beskrive tegl-teknologiens udvikling gennem 850 år indtil Nordsjællands sidste teglværk ”Pedershvile” blev lukket i 2021. Der vil blive vist billeder fra udvalgte teglværker i Nordsjælland fra denne periode, og demonstreret typiske teglprodukter fra hele perioden.


Hellebæk Teglværk, maleri i privateje

Mårum teglværks ringovn. Brændkammer

Foto: Henrik Bachmasnn

Nivå Teglværk - tørrelade

Foto: Henrik Bachmann

Udflugten lørdag i prinsen (4. juni) til Søborg

      Foreningen var på en herlig udflugt de sidste dage i maj.  Arkæolog Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland og medlem af FAHS-bestyrelse, førte os rundt i Søborg. Vi begyndte ved den meget spændende kirke, en af landets ældste teglstens kirker. Derfra vandrede vi ad Søborg Bygade ud til de imponerende fæstningsvolde bygget af jord og træ. I 1200- tallet er byen på den inderste holm vokset frem. Søborg var engang en købstad, bygget til slottet, men mistede sine købstadsrettigheder i 1500-tallet samtidig med at slottet blev forladt.


     Nu gik turen videre over mellemholmen til den yderste holm, hvor ruinen af Søborg Slot ligger. De ældste ruiner er fundamentet af et rundt tårn, meget lig Bastrup tårnet. Vi hørte om kong Valdemar der i 1160 belejrede Søborg, som ifølge Saxo var bygget og ejet af ærkebiskop Eskil.  Søborg er ændret en del gennem middelalderen bl.a. af Valdemar Atterdag. Anlægget står i dag med ringmur, og tårne samt beboelseshus - et palatium med kapel - og Kjartan gennemgik den spændende bygningshistorie. Slottet/borgen er en af de mest udgravede ruiner vi har. bl.a. af Frederik 7. Vi hørte om kongeslægten prins Buris og om ærkebiskoppens Jens Grand, som i halvandet år sad i et elendigt fangehul, på slottet lænket og plaget på alle måder. Eftersom slottet blev anset som særdeles sikkert, blev det benyttet som fængsel for de farligste fjender af kongemagten. Meget anskueligt fortalte Kjartan med sværdet i hånden om de mange fund, som er gjort i den udtørrede sø. Hvor netop de mange sværd, håndskydevåben, kanonkugler af sten, og mønter er fundet. Vi afsluttede besøget på slotsruinen med rester af vindebro anlægget.  I 1500’årene hvor borgen var forladt, fungerede den som stenbrud til omgivelsernes byggeri ikke mindste nybyggede skorstene i 1600-årene.


    På vejen tilbage over holmen hørte vi om ”Bodils” kirkegård, med de mange grave, med flere fornemme murede kister, dernæst om borgens teglovne. Til sidst så vi på anlægget foran de store fæstningsvolde. En kagsten som har hørt til byen, er opstillet i det lille anlæg, med mindesten for Chr. X’s regeringsjubilæum i 1937. (se foreningens tidsskrift nr.1/2021) Vi sluttede ved kirken, hvor Kjartan havde en opgave til de 20-30 deltagere, at finde teglstenen med runer. (på kirkens sydside).


    Det var en dejlig eftermiddag, mange interesserede spørgelystne deltagere, Kjartans store viden og gode formidling, og ikke mindst et smukt vejr og de mange nattergale omkring borgen.

Vi glæder os til næste år, hvor der igen skal vand i den tørlagte Søborg Sø. som tidligere var Nordsjællands fjerde største sø.


Tekst: Lone Hvass

Søborg kirke
Søborg kirke
Søborg kirke
Søborg kirke
Runer på Søborg kirkes mure
Runer på Søborg kirkes mure
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin
Med sværdet i hånd
Søborg Slotsruin
Søborg Slotsruin

7. maj 2022 kl. 14.00.


Foredrag om Søborg Slotsruin i Kedelhuset bag Hillerød Bibliotek.


Cand. mag. Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland vil fortælle om Søborg og dens historie.
Vi serverer, som sædvanligt kaffe/the og blødt brød.


Deltagergebyr kr. 50,00 - tilmelding på: Post@Fahs.dk

Nyt om Chr. IV's skoledage

Prins Christian var en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1583- 1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af fagene var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin, og der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af drengen og hans udvikling under streng luthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen.


Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk, og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han har op- snappet, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder.

 

For omkring 430 år siden skrev Chr IV denne tekst.

Prøv at læse med.

Det er på dansk!

Vi kørte en tur med NATURekspressen den 12. september 2021 -

her er formandens beskrivelse.

Der blev også tid til at tage nogle billeder under vejs.

Naturekspressen - Skibby
Naturekspressen - Skibby
Foto: Lene Falster
Selsø Kirke - 2021
Selsø Kirke - 2021
Foto: Lene Falster
Udsigt over Selsø sø - 2021
Udsigt over Selsø sø - 2021
Foto: Lene Falster
Selsø Slot - 2021
Selsø Slot - 2021
Foto: Lene Falster
Westergren: Livsviljen
Westergren: Livsviljen
Foto: Lene Falster
Westergren: Fogeden og Stine
Westergren: Fogeden og Stine
Foto: Lene Falster
Westergren: MUS
Westergren: MUS
Foto: Lene Falster
Westergreen: Opad mod Lyset
Westergreen: Opad mod Lyset
Foto: Lene Falster
Hornsherred Skansen Westergrens hus
Hornsherred Skansen Westergrens hus
Foto: Lene Falster
Skansen Westergrens have
Skansen Westergrens have
Foto: Lene Falster

Asserbo slotsruin og den tilsandede by Torup

Det nuværende Tisvilde Hegn var en gang dyrkede marker, der hørte til landsbyen Torup. Men omkring år 1600 blev området ramt af flyvesand fra kysten, og bønderne måtte forlade deres gårde. Landsbyen blev efterhånden dækket af et tykt lag flyvesand, der har beskyttet de forladte gårdtomter.


Arkæologiske undersøgelser i 1960’erne og 1990’erne har vist, at resterne af landsbyen er utrolig velbevarede, og i

sommeren 2014 havde Museum Nordsjælland sammen med Aarhus Universitet mulighed for at foretage endnu en

arkæologisk undersøgelse af en gårdstomt i Torup.


Kjartan Langsted - suppleret af Lone Hvass - viste os rundt på stedet.

/heba

Asserbo slotsruin og Torup-3
Asserbo slotsruin og Torup-3
Asserbo slotsruin og Torup-1
Asserbo slotsruin og Torup-1
Asserbo slotsruin og Torup-5
Asserbo slotsruin og Torup-5
Asserbo slotsruin og Torup-2
Asserbo slotsruin og Torup-2
Asserbo slotsruin og Torup-4
Asserbo slotsruin og Torup-4
Asserbo slotsruin og Torup-6
Asserbo slotsruin og Torup-6