Vedtægter for FREDERIKSBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND vedtaget den 17.10.2020

§ 1

Foreningens navn er: Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Foreningen er en selvstændig, privat forening, der har hjemsted på formandens adresse.

 

§2

Foreningens formål er:

  1. At arrangere medlemsaktiviteter af almen historisk interesse.
  2. At styrke den lokalhistoriske interesse i Nordsjælland.
  3. At virke for udbredelse af kendskabet til Nordsjællands historie.

 

§3

Som medlemmer kan optages personer, institutioner og virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål. Hver husstand, institution og virksomhed har én stemme på generalforsamlingen.

 

§4

Regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemskontingent for det efterfølgende år fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse, eller hvis kontingentet ikke er indbetalt inden udgangen af juni måned. Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at årets kontingent er betalt senest ved generalforsamlingens begyndelse. Se § 8.

 

§5

Foreningens medlemmer, herunder medlemmer af bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentbetalingen.

 

§6

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Der kan desuden vælges to suppleanter. Der tilstræbes en så bred geografisk repræsentation som muligt. Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, som vælges hvert år af generalforsamlingen. Der vælges også en revisorsuppleant. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen kan inddrage andre af foreningens medlemmer i varetagelsen af ad hoc-opgaver.

 

§7

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift alene af formand og kasserer i forening. Kassereren varetager foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter og andre bidrag samt betaling af regninger. Alle betalingsbilag skal være attesteret af formanden og et bestyrelsesmedlem. Kassereren råder over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti. Formanden skal efter instruks til banken have adgang til at følge foreningens konti elektronisk.

 

§8

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned efter skriftlig indkaldelse i foreningens blad med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:


     1. Valg af dirigent.
     2. Valg af referent.
     3. Bestyrelsen forelægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
     4. Bestyrelsen forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse
     5. Forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
     7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
     8. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
     9. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen. Alle beslutninger, med undtagelse af de i § 9 og § 10 nævnte, afgøres af generalforsamlingen
med simpelt flertal af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, hvilket underskrives af dirigent og referent.


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen udpeger en kasserer af sin midte eller uden for sin midte.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 25 medlemmer kræver
det skriftligt. Indkaldelsen skal ske skriftligt med motiveret dagsorden og med mindst 21 dages varsel. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter udløbet af indkaldelsesfristen. En
ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle og træffe beslutning i overensstemmelse med den udsendte
dagsorden.


§9

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende,
stemmeberettigede medlemmer, forudsat at ændringsforslag har været udsendt med mindst samme varsel som
indkaldelsen til generalforsamlingen.


§10

Beslutning om foreningens nedlæggelse kan ske på en med dette formål indkaldt generalforsamling. Af dagsordenen
skal nedlæggelsen fremgå samt de konsekvenser, der vil være en følge af en nedlæggelse.
For en nedlæggelse skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.


Opnår forslaget ikke dette flertal, udskydes de øvrige dagsordenspunkter, og bestyrelsen indkalder til en
ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Her kan foreningens ophør besluttes med et flertal af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Således fremlagt til vedtagelse på Generalforsamlingen den 17. oktober 2020.